Tạo Tầng Phòng

Tạo tầng

Bước 1: Người dùng vào phần cài đặt, chọn tầng phòng. Ở giao diện tầng ấn dấu “+” để thêm tầng.
Bước 2: Người dùng có thể chọn “Nhiều tầng hơn” để tạo nhiều tầng cùng một lúc, sau đó nhập tên tầng, chọn "Xong" để xác nhận tạo tầng.
Smiley face
Tạo tầng cho nhà
Bước 3: Sửa thông tin tầng.
Tại danh sách tầng chọn “Sửa” để sửa thông tin tầng, và chọn "Xong" để lưu thay đổi.
Smiley face
Sửa tên tầng
Bước 4: Xóa tầng.
Tại danh sách tầng, người dùng chọn tầng muốn xóa, vuốt từ phải sang trái chọn "Xóa", chọn "Xác nhận" để xóa tầng đã tạo.
Smiley face
Xóa tầng

Tạo phòng

Bước 1: Người dùng chọn tầng để tạo phòng, chọn dấu “+” để tạo thêm phòng mới.
Bước 2: Người dùng nhập tên phòng, lựa chọn chụp ảnh hoặc chọn ảnh trong máy để thay ảnh nền cho phòng hoặc để ảnh mặc định, sau đó chọn "Xong" để xác nhận cài đặt.
Smiley face
Thêm phòng trong tầng
Bước 3: Sửa thông tin phòng.
Tại màn hình danh sách phòng, người dùng chọn phòng đã tạo để chỉnh sửa các thông tin cần thiết. Thao tác tương tự như tạo phòng mới.
Bước 4: Xóa phòng.
Tại màn hình danh sách phòng, người dùng chọn phòng muốn xóa, vuốt từ phải qua trái chọn "Xóa" và chọn "Xác nhận" để xóa phòng.
Smiley face
Xóa phòng
Lưu ý:
Chỉ được xóa tầng khi trong tầng không có phòng nào.
Smiley face
Lỗi xóa tầng

Video hướng dẫn