Chia sẻ HCL

Người dùng vào phần giao diện “Chia sẻ” -> Lựa chọn tài khoản cần share HCL -> Chọn “Phân quyền” -> Chọn “HCL” -> Lựa chọn cảnh HCL cần chia sẻ.

Smiley face
Người vào giao diện chia sẻ cho các tài khoản như trong hình
Smiley face
Chọn thẻ "Phân quyền".
Smiley face
Chọn tài khoản cần share HCL.
Smiley face
Vào thẻ "HCL" rồi lựa chọn HCL cần chia sẻ.
NOTE: Tài khoản user được chia sẻ chỉ có thể kích hoạt được HCL, chứ không thể cấu hình được nội dung bên trong HCL.