Giới thiệu HCL

Tổng quan HCL

HCL có thể hiểu một cách đơn giản là để đồng bộ nhịp sinh học của con người sao cho phù hợp với không gian, thời gian bên ngoài môi trường thông qua ánh sáng. Cụ thể ở trong giải pháp nhà thông minh của Lumi thì HCL được hoạt động giống như lịch của một thiết bị hoặc một nhóm thiết bị Smart Lighting. Vào khoảng thời gian cụ thể nào đó trong ngày thì cần cài đặt nhiệt độ ánh sáng ở mức độ nào và sáng bao nhiêu % Có 2 loại HCL trong giải pháp Lumi Life:

  • HCL mặc định - hệ thống sẽ tự lấy thông tin ánh sáng, thời tiết, môi trường ngoài tự nhiên để rồi đồng bộ vào hệ thống ánh sáng trong nhà khách hàng
  • HCL custom - người dùng chủ động cài đặt mức độ sáng, mức nhiệt độ màu trong nhà theo ý muốn cá nhân
NOTE: Những nhóm/thiết bị Smart Lighting khi đã tắt chức năng HCL ở trong giao diện điều khiển thì sẽ không hoạt động theo HCL dù đã được cấu hình làm đầu ra của HCL.

Vào mục Sáng-ấm trong giao diện điều khiển để cho phép nhóm/thiết bị hoạt động theo HCL

Smiley face
Bật cho phép thiết bị Smart Lighting hoạt động theo HCL