Share quyền điều khiển nhóm Lighting

Người dùng cũng có thể share quyền điều khiển nhóm Lighting cho các tài khoản khác.
Người dùng vào phần giao diện “Chia sẻ” -> Lựa chọn tài khoản cần share nhóm -> Chọn “Phân quyền” -> Chọn “Nhóm” -> Lựa chọn nhóm Lighting cần chia sẻ

Smiley face
Người vào giao diện chia sẻ cho các tài khoản như trong hình
Smiley face
Chọn thẻ "Phân quyền".
Smiley face
Chọn tài khoản cần share nhóm Lighting.
Smiley face
Vào thẻ "Nhóm" rồi lựa chọn nhóm Lighting cần chia sẻ.
NOTE: Tài khoản user được chia sẻ chỉ có thể điều khiển toàn bộ nhóm Lighting, chứ không thể cấu hình được nội dung bên trong nhóm Lighting.