Chia sẻ Scene Lighting

Người dùng vào phần giao diện “Chia sẻ” -> Lựa chọn tài khoản cần share nhóm -> Chọn “Phân quyền” -> Chọn "Cảnh" -> Lựa chọn nhóm Lighting cần chia sẻ

Smiley face
Người vào giao diện chia sẻ cho các tài khoản như trong hình
Smiley face
Chọn thẻ "Phân quyền".
Smiley face
Chọn tài khoản cần share Scene Lighting.
Smiley face
Vào thẻ "Cảnh" rồi lựa chọn nhóm Lighting cần chia sẻ.
NOTE: Tài khoản user được chia sẻ chỉ có thể kích hoạt được Scene Lighting, chứ không thể cấu hình được nội dung bên trong Scene Lighting.