Tạo Scene Lighting mới

Người dùng vào giao diện tạo cảnh -> Chọn biểu tượng dấu “+” ở góc trên cùng bên phải -> Chọn “Cảnh Lighting”.

Smiley face
Tạo Scene Lighting.

Tiếp theo, ta tiến hành đặt tên cho Cảnh -> Sau đó nhấn nút “Xong” ở góc trên bên phải.

Smiley face
Đặt tên cho Scene Lighting.