Bảo Mật Và An Ninh

Cảnh báo an ninh

 • Nhằm cảnh báo trạng thái tình trạng ngôi nhà cho người dùng, ngoài tính năng gửi notify dạng push trên ứng dụng.
 • Khi rule an ninh được kích hoạt ở màn hình chính trên ứng dụng thể hiện trạng thái Cảnh Báo với biểu tượng hình khiên có chấm đỏ.
 • Smiley face
  Cảnh báo rule an ninh kích hoạt
 • Người dùng nhấn vào biểu tượng hình khiên để biết rule an ninh nào đã được kích hoạt. Khi tắt cảnh báo của các rule an đã kích hoạt, trạng thái sẽ trở về An Toàn.
 • Smiley face
  Trạng thái nhà
Lưu ý:
Nút tắt cảnh báo các rule anh ninh khi được kích hoạt không phải để tắt tính năng rule của rule đó. Sau khi tắt cảnh báo, rule an ninh vẫn hoạt động bình thường.

Thiết bị bảo mật

Để tăng khả năng cảnh báo an ninh cho người dùng, trên ứng dụng có thêm cài đặt thiết bị bảo mật, tự động gửi notify cảnh báo thiết bị anh ninh hoặc thiết bị được bảo vệ đã được kích hoạt.

Cài đặt mã pin

 • Tạo mã pin:
 • Người dùng vào phần cài đặt, chọn Thiết bị bảo mật và chọn Tạo mã pin.
  Sau đó nhập mã pin và nhấn Tạo mã pin để lưu cài đặt.
  Smiley face
  Cài mã pin
 • Quên mã pin:
 • Người dùng chọn Quên mã pin, mã pin mới sẽ được gửi đến tài khoản đang sử dụng.
  Sau đó nhập mã pin nhận được là Mã pin cũ, và nhập Mã pin mới, chọn Đổi mã PIN để tạo lại mã pin.
  Smiley face
  Tạo lại mã pin
Lưu ý:
 • Chỉ Admin mới có quyền tạo mã Pin.
 • Các user sử dụng mã Pin mà Admin đã tạo để sử dụng.

Thiết bị an ninh

 • Thiết bị an ninh mặc định bao gồm cảm biến cửa và cảm biến chuyển động khi được gia nhập mạng vào HC.
 • Người dùng bật tính năng an ninh cho toàn bộ cảm biến ở nút Bật cảnh báo hoặc chọn thiết bị nào muốn sử dụng để bật tính năng.
 • Smiley face
  Bật tính năng thiết bị an ninh
 • Để tắt tính năng người dùng chọn Tắt cảnh báo và nhập mã pin.
 • Smiley face
  Tắt tính năng thiết bị an ninh
 • Khi bật tính năng thiết bị an ninh, cảm biến cửa phát hiện trạng thái mở hoặc cảm biến chuyển động phát hiện có chuyển động sẽ có notify gửi về trên ứng dụng.

Thiết bị được bảo vệ

 • Đối với các thiết bị khác ngoài cảm biến, người dùng có thể cài đặt là thiết bị được bảo vệ để có tính năng như thiết bị an ninh.
 • Người dùng chọn thiết bị được bảo vệ, nhấn dấu "+" để chọn các thiết bị muốn cài đặt tính năng, sau đó chọn Xong để lưu lại.
 • Smiley face
  Cài đặt thiết bị được bảo vệ
 • Thiết bị sau khi cài đặt được bảo vệ sẽ hiển thị cả phần thiết bị an ninh và thiết bị được bảo vệ.
 • Tắt tính năng thiết bi bảo vệ người dùng nhấn vào nút tắt và nhập mã pin.
 • Smiley face
  Tắt tính năng được bảo vệ
 • Khi thao tác bật/tắt trên ứng dụng người dùng phải nhập mã pin để thực hiện.
 • Xóa thiết bị được bảo vệ: người dùng chọn thiết bị và thao tác vuốt sang trái, chọn Xóa và nhập mã pin để thực hiện.
 • Smiley face
  Xóa thiết bị được bảo vệ
Lưu ý:
Các thiết bị được bảo vệ khi cài đặt trong Cảnh, khi kích hoạt cảnh sẽ tự động kích hoạt mà không yêu cầu nhập mã pin.

Video hướng dẫn