Chia Sẻ Và Phân Quyền

Một nhà chỉ có 1 tài khoản là admin (quản trị), vì vậy người dùng có thể chia sẻ cho người dùng khác được gọi là user (người dùng) cũng điều khiển được các thiết bị trong nhà nhưng sẽ bị giới hạn một số quyền sử dụng.

Chia sẻ nhà

Bước 1:
Người dùng vào phần Tài khoản, chọn Chia sẻ và nhấn Thêm tài khoản.
Bước 2:
Nhập thông tin tài khoản muốn chia sẻ và ấn Tiếp tục để hoàn thành.
Tài khoản là số điện thoại hoặc email đã đăng ký trên hệ thống, người dùng chuyển đổi dạng tài khoản bằng cách tích vào ô Chia sẻ qua email.
Smiley face
Thêm tài khoản chia sẻ
Lưu ý:
 • Thao tác chia sẻ nhà, tài khoản user sẽ có nhà mà tài khoản admin đã chia sẻ, tuy nhiên trong nhà chưa có thiết bị nào.
 • Để user có thiết bị sử dụng người dùng thực hiện phân quyền sử dụng viết ở mục dưới.

Phân quyền sử dụng

Phân quyền sử dụng, admin sẽ cho phép user được sử dụng toàn bộ thiết bị hoặc giới hạn một số thiết bị và cho phép user có nhiều quyền sử dụng hoặc bị giới hạn một số quyền sử dụng.

Bước 1: Chọn loại user.
 • Người dùng chọn user đã thêm ở trên, chọn Loại user.
 • Smiley face
  Chọn user phân quyền
 • Có các loại user:
  • Admin:
  • Người dùng chọn user đã thêm ở trên, chọn Loại user là Admin và nhấn Xong để lưu lại.
   Chuyển lại quyền admin cho tài khoản được chia sẻ, tài khoản hiện tại sẽ không còn thiết bị để sử dụng.
   Smiley face
   User admin
  • User thường:
  • Chỉ được sử dụng những thiết bị mà admin chia sẻ, và chỉ có quyền điều khiển, tạo cảnh, rule, hẹn giờ với những thiết bị đó.
   Xem phân quyền thiết bị cho user thường ở phần dưới.
   Smiley face
   User thường
  • User khách:
  • Tương tự như user thường, nhưng bị giới hạn về thời gian sử dụng mà admin cho phép.
   Hết thời gian sử dụng, user khách sẽ không còn thiết bi nào trong nhà.
   Smiley face
   Cài đặt user khách
  • User Hỗ trợ:
  • Tương tự như admin nhưng sẽ không có một số quyền như: chia sẻ nhà, xóa HC, thay đổi tên nhà, tích hợp với các hệ sinh thái khác.
   Và bị giới hạn về thời gian sử dụng mà admin cho phép. Hết thời gian sử dụng, user hỗ trợ sẽ không còn thiết bị nào trong nhà.
   Smiley face
   Cài đặt user khách
Bước 2:
Phân quyền thiết bị sử dụng cho user thường, user khách.
Tại phần thông tin người dùng chọn Phân quyền, và tích chọn các thiết bị muốn chia sẻ cho user, nhấn Xong để lưu lại.
Smiley face
Phân quyền thiết bị

Xóa và khôi phục tài khoản user

 • Xóa tài khoản user:
 • Người dùng chọn user muốn xóa, chọn Xóa, nhập Mật khẩu đăng nhập và chọn Xác nhận.
  Smiley face
  Xóa tài khoản user
 • Khôi phục tài khoản đã xóa:
 • Tại phần Khôi phục, chọn tài khoản muốn khôi phục, chọn Khôi phục, nhập Mật khẩu đăng nhậpXác nhận.
  Smiley face
  Khôi phục tài khoản user

Video hướng dẫn