Thao Tác Nhanh Trên Ứng Dụng

Chế độ kết nối

 • Icon modem mạng (1) thể hiện chế độ kết nối Local (nội bộ) khi điện thoại người dùng đang kết nối cùng mạng với bộ điều khiển trung tâm HC.
 • Smiley face
  Chế độ kết nối nội bộ
 • Icon quả cầu internet (2) thể hiện chế độ kết nối Cloud.
 • Điện thoại người dùng và bộ điều khiển trung tâm cùng kết nối với server.
  Smiley face
  Chế độ kết nối Cloud
 • Người dùng vào phần cài đặt Tài khoản để chọn chế độ kết nối:
  • Chế độ tự động: tự động chuyển kết nối nội bộ hoặc Cloud dựa vào kết nối mạng của điện thoại.
  • Chế độ Cloud: chỉ hoạt động ở dạng kết nối Cloud.
  Smiley face
  Cài đặt chế độ kết nối

Thông Báo

 • Icon hình chuông thông báo có dấu chấm đỏ thông báo có sự kiện đã xảy ra: rule kích hoạt, tin thông báo của hãng Lumi, tin thông báo tính năng mới.
 • Smiley face
 • Người dùng nhấn vào icon thông báo, nhấn vào và chọn Đánh dấu đã đọc tất cả để tắt thông báo.
 • Smiley face

Xem sự kiện

Nhấn vào icon cuốn lịch tại màn hình chính để xem các thông tin:

 • Lịch sử đăng nhập vào nhà của tài khoản
 • Lịch sử hoạt động liên quan đến rule
 • Lịch sử trạng thái thiết bị toàn hệ thống.
  Smiley face

Hiển thị danh sách nhà

Người dùng nhấn vào tên nhà sẽ đưa tới danh sách nhà trong tài khoản.

Smiley face

Ẩn hiện thông tin thời tiết

Thời tiết được cập nhật theo vị trí đã cài đặt ban đầu cho ngôi nhà.
Người dùng có thể ẩn hiện thông tin thời tiết ở màn hình chính.

Smiley face

Video hướng dẫn