Tùy Chỉnh Hiển Thị

Màn hình chính

Thêm cảnh hay dùng

Bước 1: Tại giao diện màn hình chính, người dùng chọn biểu tượng "+" để thêm cảnh hay dùng.
Bước 2: App sẽ hiển thị danh sách ngữ cảnh đã được cài đặt. Người dùng lựa chọn ngữ cảnh thường sử dụng đưa ra màn hình chính.
Smiley face
Thêm cảnh hay dùng

Sắp xếp thứ tự cảnh

Bước 1: Người dùng chọn biểu tượng cài đặt ở phần Cảnh hay dùng.
Bước 2:
Màn hình hiển thị 3 chế độ sắp xếp gồm mặc định, hay dùng và tùy chọn.
Với chế độ tùy chọn, người dùng thay đổi thứ tự cảnh bằng cách nhấn giữ biểu tượng mũi tên và di chuyển đến vị trí mong muốn.
Smiley face
Sắp xếp cảnh hay dùng

Thêm thiết bị hay dùng

Bước 1: Tại màn hình chính, người dùng chọn biểu tượng "+" để thêm thiết bị hay dùng.
Bước 2: App sẽ hiển thị danh sách những thiết bị đã được cài đặt. Người dùng lựa chọn thiết bị hay được sử dụng nhất để đưa ra ngoài màn hình chính.
Smiley face
Thêm thiết bị hay dùng

Sắp xếp thứ tự thiết bị

Bước 1: Người dùng chọn biểu tượng cài đặt ở phần Thiết bị hay dùng.
Bước 2:
Màn hình hiển thị 3 chế độ sắp xếp gồm mặc định, hay dùng và tùy chọn.
Với chế độ tùy chọn người dùng sắp xếp thứ tự bằng cách nhấn giữ icon thiết bị và di chuyển đến vị trí mong muốn.
Smiley face
Sắp xếp thiết bị hay dùng

Cài đặt chủ đề

Giao diện tối

Tại phần cài đặt Tài khoản, chọn Chủ đề, chọn Tối.

Smiley face
Cài đặt giao diện tối

Thay đổi ảnh nền

Bước 1: Tại phần cài đặt Tài khoản, chọn Chủ đề, chọn Tùy chỉnh.
Bước 2: Chọn chụp ảnh, chọn ảnh từ album hoặc ảnh sẵn có.
Bước 3: Người dùng tùy chỉnh độ sáng ảnh nền và chọn Áp dụng để hoàn thành cài đặt.
Smiley face
Thay đổi ảnh nền App

Tùy chỉnh kích thước chữ và biểu tượng

Bước 1: Người dùng chọn cài đặt Tài khoản, chọn Hiển thị.
Bước 2: Lựa chọn bằng thanh trượt kích thước chữ và kích thước biểu tượng hiển thị phù hợp, và chọn Áp dụng để hoàn thành việc cài đặt.
Smiley face
Tùy chỉnh kích thước tiêu đề
Smiley face
Tùy chỉnh kích thước biểu tượng

Video hướng dẫn